Na czym polega przeniesienie gwarancji?

Przeniesienie zabezpieczenia może być postanowieniem umownym lub odrębną umową, z której wynika, że ​​dłużnik zobowiązuje się do przeniesienia na uprawnionego ruchomości (np. samochód, zegarek itp.) oraz nieruchomości (np. grunt lub dom), a dłużnik zobowiązuje się do zwrócić te towary dłużnikowi, gdy tylko wypełni on swoje zobowiązanie wynikające z pierwotnej umowy.

Przepis ten może przewidywać, że dłużnik tytularny przenosi również własność przedmiotu (np. oddając samochód lub zegarek), ale nie jest to konieczne. Często zdarza się, że dłużnik pozostaje właścicielem czegoś – do czasu spełnienia warunków pierwotnej umowy.

Treść przelewu zabezpieczającego

Nigdzie w polskim prawie nie ma definicji tego instytutu. Jednak przez lata praktyka i nauczanie odpowiednio ukształtowały zasady ich stosowania. Kancelaria adwokacka Częstochowa wskazuje, że  przepis ten powinien:

  • precyzyjnie określić dług, który ma być gwarantowany przeniesieniem własności. Zwykle wynika to z innej wcześniej zawartej umowy, ale nie zawsze – może być wskazane w tym samym dokumencie co nasze poręczenie,
  • określić szczegółowo przedmiot zabezpieczenia (np. w/w samochód lub zegarek), zwróć szczególną uwagę na warunek, którego spełnienie spowoduje zwrot przeniesionego majątku dłużnikowi. Jest to na ogół spłata zobowiązania głównego.

Forma przeniesienia własności jako zabezpieczenie

Ponieważ instytut ten – jak już wspomniano powyżej – nie opisuje żadnego prawa, można przypuszczać, że można go wywnioskować w dowolnej formie (nawet ustnie) dla mebli. W tym przypadku jednak musimy mieć na uwadze wszelkie spory, które mogą pojawić się w przyszłości, dlatego zaleca się wypełnienie go przynajmniej w formie pisemnej.
Przeniesienie własności dla celów bezpieczeństwa

W przypadku nieruchomości art. 158 kc stanowi, że umowa przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie zawsze skutkuje to nieważnością takiej umowy.

Przelewy nieruchomości na zabezpieczenie i poręczenia

Ze względów bezpieczeństwa nie można również odwołać się do Mortgage and Privilege Institute, o którym piszę tutaj. Prawnik Częstochowa pisze na swoim podcascie, że warunki są dość podobne, gdyż zastaw zabezpiecza wierzytelności wierzyciela do budynku, a zastaw ruchomości dłużnika.

W przypadku przeniesienia własności beneficjent przeniesienia może sprzedać i wykorzystać powstałą cenę na zaspokojenie swojego pierwotnego roszczenia wobec dłużnika. Może również przekazać je osobie trzeciej za wynagrodzeniem i wykorzystać uzyskane korzyści w tych samych celach.

Jednak główna różnica polega na tym, że wierzyciel, który chce zadowolić się przedmiotem przeniesienia majątku, nie musi uzyskać tytułu wykonawczego do tego przedmiotu, co często wiąże się z długotrwałym postępowaniem sądowym, a następnie sprawnym komornikiem do windykacji. To wielka ulga dla wierzącego.

Podatek od przelewu

Co do zasady dłużnik, który przenosi własność towaru na podstawie przeniesienia własności, nie musi rozpoznawać żadnego przychodu z niego lub związanego ze swobodnym użytkowaniem do czasu uregulowania pierwotnego zobowiązania. W efekcie cała ta działalność pozostaje neutralna z punktu widzenia ustawy o PIT. W związku z tym dłużnik nie musi rejestrować dochodu z warunkowego przeniesienia własności towaru lub jego swobodnego używania do czasu spłaty pierwotnego zobowiązania.